TCXDVN 170-2007 Kết Cấu Thép Gia Công, Lắp Ráp Và Nghiệm Thu - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by admin, Nov 17, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    TCXDVN: 170: 2007 thay thế cho các TCVN 170: 1989 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số....

    eBook có trong tuyển tập DVD Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam

     

Share This Page

Loading