QCVN 69:2013/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tem bưu chính Việt Nam

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 24, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    QCVN 69:2013/BTTTT được biên soạn trên cơ sở TCVN 6055:1995 - Tem Bưu chính, có tham khảo các tài liệu của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và tiêu chuẩn chất lượng tem bưu chính của một số nước.
    QCVN 69:2013/BTTTT do Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TTBTTTT ngày 10 tháng 7 năm 2013.

     

Share This Page

Loading