DVD eBook Luận Văn Toán Học - Chuyên Ngành Toán Giải Tích

Discussion in 'DVD eBook Luận Văn' started by admin, Sep 25, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  DVD eBook Luận Văn Toán Học
  299 Files | 950 MB
  Chuyên Ngành Toán Giải Tích
  --------------
  Hỗ trợ copy USB/HDD/DVD: 500.000 VNĐ
  Ví điện tử Bảo Kim, Ngân Lượng & Paypal: buihuuhanh@gmail.com
  Ngân Hàng Vietcombank: Bùi Hữu Hạnh, 0371003864123, Hồ Chí Minh
  Liên hệ: Mr. Hữu Hạnh, ĐT: 0944625325

  [​IMG]
  Paypal: https://www.paypal.me/buihuuhanh/25
  --------------​
  LATS = Luân Án Tiến Sĩ, LVTS = Luận Văn Thạc Sĩ, LVTN = Luận Văn Tốt Nghiệp
  Code:
  001  LATS-1981 - Về Các Bài Toán Không Elliptic Của Phương Trình Đạo Hàm Riêng.pdf
  002  LATS-1995 - Bài Toán Nội Suy Tổng Quát Và Các Bài Toán Biên Trong Lớp Các Toán Tử Khả Nghịch Phải.pdf
  003  LATS-2001 - Đặc Trưng Của Toán Tử Khả Nghịch Dạng Suy Rộng Và Ứng Dụng Giải Các Bài Toán Biên Tương Ứng.pdf
  004  LATS-2002 - Bài Toán Thác Triển Và Bài Toán Cousin Đối Với Hàm Chính Quy Nhận Giá Trị Trong Đại Số Quaternion Và Đại Số Clifford.pdf
  005  LATS-2002 - Tối Ưu Hóa Đa Trị Phụ Thuộc Tham Số, Điều Kiện Cần Tối Ưu Và Bất Đẳng Thức Biến Phân.pdf
  006  LATS-2005 - Bài Toán Ngược Trong Lý Thuyết Nhiệt.pdf
  007  LATS-2005 - Sử Dụng Phương Pháp Giải Tích Vào Một Số Bài Toán Biên Phi Tuyến.pdf
  008  LATS-2006 - Một Số Vấn Đề Định Tính Của Phương Trình Sai Phân Và Ứng Dụng.pdf
  009  LATS-2006 - Phép Lặp Ẩn Và Điểm Bất Động Của Ánh Xạ Hai Biến.pdf
  010  LATS-2007 - Ứng Dụng Phương Pháp Điểm Bất Động Trong Sự Tồn Tại Nghiệm Của Phương Trình.pdf
  011  LATS-2008 - Bài Toán Khôi Phục Trong Lý Thuyết Hàm Giải Tích.pdf
  012  LATS-2008 - Tích Chập Suy Rộng Đối Với Các Phép Biến Đổi Tích Phân Fourier, Fourier Cosine, Fourier Sine Và Ứng Dụng.pdf
  013  LATS-2009 - Bài Toán Nhiệt Ngược Thời Gian Phi Tuyến.pdf
  014  LATS-2009 - Tính Ổn Định Và Bền Vững Của Một Số Tính Chất Hệ Động Lực Tuyến Tính.pdf
  015  LATS-2010 - Phương Pháp Hàm Phạt Cho Bài Toán Bất Đẳng Thức Biến Phân.pdf
  016  LATS-2011 - Lý Thuyết KKM Trong Nửa Dàn Tô Pô Và Ứng Dụng.pdf
  017  LATS-2011 - Phương Trình Parabolic Ngược Thời Gian.pdf
  018  LATS-2011 - Về Tập Xác Định Duy Nhất Cho Hàm Chỉnh Hình Nhiều Biến.pdf
  019  LATS-2012 - Các Phép Biến Đổi Tích Phân Kiểu Tích Chập Suy Rộng Fourier, Fourier Cosine, Fourier Sine Và Ứng Dụng.pdf
  020  LATS-2012 - Môt Số Tích Chập Suy Rộng Với Hàm Trọng Hermite Của Các Biến Đổi Tích Phân Dạng Fourier Và Ứng Dụng.pdf
  021  LATS-2012 - Một Số Bài Toán Có Tính Định Lượng Trong Giải Tích Vi Phân.pdf
  022  LATS-2012 - Một Số Bài Toán Về Tính Bền Vững Của Hệ Động Lực Tuyến Tính Chịu Nhiễu.pdf
  023  LATS-2012 - Sử Dụng Dấu Chuẩn Phân Tử Để Phát Hiện Gen Kháng Bệnh Bạc Lá (Xanthomonas Oryzae Pv. Oryzae).pdf
  024  LATS-2012 - Tích Chập Của Một Số Phép Biến Đổi Tích Phân Với Nhân Lượng Giác Và Ứng Dụng.pdf
  025  LATS-2013 - Bài Toán Biên Cho Một Vài Lớp Phương Trình Có Chứa Toán Tử Elliptic Suy Biến Mạnh.pdf
  026  LATS-2013 - Một Số Lớp Hệ Phương Trình Cặp Và Ứng Dụng.pdf
  027  LATS-2013 - Một Số Phương Pháp Tìm Điểm Bất Động Chung Của Một Họ Hữu Hạn Các Ánh Xạ Không Giãn Trong Không Gian.pdf
  028  LATS-2013 - Sử Dụng Các Phương Pháp Của Giải Tích Phi Tuyến Vào Một Số Bài Toán Biên Phi Tuyến.pdf
  029  LATS-2013 - Tìm Điểm Bất Động Chung Cho Một Họ Các Ánh Xạ Giả Co Chặt.pdf
  030  LATS-2013 - Tính Giải Được Và Các Tính Chất Của Nghiệm Của Một Số Bài Toán Biên Phi Tuyến.pdf
  031  LATS-2014 - Bài Toán Parabolic Ngược.pdf
  032  LATS-2014 - Các Phương Pháp Hiệu Chỉnh Trong Bài Toán Cân Bằng Và Ứng Dụng.pdf
  033  LATS-2014 - Khai Triển Tiệm Cận Các Tích Phân Kỳ Dị.pdf
  034  LATS-2014 - Nghiên Cứu Chế Tạo Các Blend Trên Cơ Sở Cao Su Thiên Nhiên.pdf
  035  LATS-2014 - Sự Tồn Tại Nghiệm Của Bài Toán Tựa Cân Bằng Và Bao Hàm Thức Tựa Biến Phân Pareto.pdf
  036  LATS-2014 - Tính Ổn Định Của Một Số Lớp Hệ Phương Trình Vi Phân Hàm Và Ứng Dụng Trong Lý Thuyết Điều Khiển.pdf
  037  LATS-2015 - Bài Toán Ngược Thời Gian Cho Phương Trình Ginzburg-Landau.pdf
  038  LATS-2015 - Bài Toán Tựa Cân Bằng Tổng Quát Và Một Số Ứng Dụng.pdf
  039  LATS-2015 - Ngưỡng Chính Tắc Của Hàm Chỉnh Hình Và Hàm Đa Điều Hòa Dưới Trong Cn.pdf
  040  LATS-2015 - Phương Pháp Xấp Xỉ Điểm Bất Động Của Ánh Xạ Không Giãn Và Nửa Nhóm Không Giãn Trong Không Gian.pdf
  041  LATS-2015 - Toán Tử Monge - Ampère Trong Cn Và Trên Đa Tạp Kahler Compact.pdf
  042  LATS-2015 - Về Sự Tồn Tại Điểm Bất Động Của Một Số Lớp Ánh Xạ Trong Không Gian Với Cu Trúc Đều Và Ứng Dụng.pdf
  043  LATS-2015 - Xác Định Quy Luật Biên Phi Tuyến Và Xác Định Nguồn Trong Các Quá Trình Truyền Nhiệt.pdf
  044  LATS-2015 - Đa Chập Hartley-Fourier Và Ứng Dụng.pdf
  045  LATS-2015 - Định Lý Điểm Bất Động Cho Một Số Ánh Xạ Co Suy Rộng Trên Các Không Gian Kiểu Mêtric Và Ứng Dụng.pdf
  046  LATS-2016 - Các Tính Chất Chính Quy Của Nghiệm Bài Toán Tối Ưu.pdf
  047  LATS-2016 - Một Số Lớp Phương Trình Trong Không Gian Banach Có Thứ Tự.pdf
  048  LATS-2016 - Một Số Phương Pháp Tìm Nghiệm Chung Của Bài Toán Cân Bằng Và Bài Toán Điểm Bất Động Của Ánh Xạ Không Giãn.pdf
  049  LATS-2016 - Nghiên Cứu Tính Chất Nghiệm Của Một Số Dạng Phương Trình Và Hệ Phương Trình Sai Phân Phi Tuyến.pdf
  050  LATS-2016 - Phép Biến Đổi Tích Phân Kiểu Tích Chập Suy Rộng Hartley Và Ứng Dụng.pdf
  051  LATS-2016 - Phương Pháp Lặp Giải Bất Đẳng Thức Biến Phân Trên Tập Điểm Bất Động Của Nửa Nhóm Không Giãn.pdf
  052  LATS-2016 - Tích Chập Suy Rộng Liên Quan Đến Các Phép Biến Đổi Tích Phân Laplace, Fourier Và Ứng Dụng.pdf
  053  LATS-2016 - Tính Chuẩn Tắc Của Họ Hàm Phân Hình Một Biến Và Bài Toán Duy Nhất Đối Với Đa Thức Vi Phân.pdf
  054  LATS-2016 - Điều Kiện Cần Cực Trị Và Tính Ổn Định Nghiệm Của Bài Toán Điều Khiển Tối Ưu Cho Một Lớp Phương Trình Elliptic.pdf
  055  LATS-2016 - Điều Kiện Cực Trị Và Ổn Định Trong Tối Ưu Véctơ Với Thứ Tự Suy Rộng.pdf
  056  LVTS-2005 - Phương Trình Vi Phân Đối Lệch Trong Không Gian Banach. Công Thức Biến Thiên Hằng Số Và Dáng Điệu Tiệm Cận.pdf
  057  LVTS-2007 - Giải Gần Đúng Phương Trình Phi Tuyến Và Phương Trình Vi Phân Trên Máy Tính Điện Tử.pdf
  058  LVTS-2007 - Một Số Nghiên Cứu Về Phương Trình Logistic.pdf
  059  LVTS-2008 - Hệ Phương Trình Vi Phân Đại Số.pdf
  060  LVTS-2008 - Phương Trình Sóng Một Chiều Với Hệ Số Biến Thiên Liên Kết Với Điều Kiện Biến Chứa Tích Phân.pdf
  061  LVTS-2008 - Phương Trình Sóng Phi Tuyến Với Điều Kiện Biên Hỗn Hợp - Thuật Giải Lặp Đơn, Lặp Cấp Hai, Sự Tồn Tại, Duy Nhất Và Khai Triển Tiệm Cận Của Nghiệm.pdf
  062  LVTS-2008 - Phương Trình Với Toán Tử Lồi Hoặc Lõm Trong Không Gian Có Thứ Tự.pdf
  063  LVTS-2008 - Tiêu Chuẩn Loại Massera Cho Phương Trình Đạo Hàm Riêng Của Hàm Trung Hòa.pdf
  064  LVTS-2008 - Ứng Dụng Lí Thuyết Giải Tích Lồi Và Quy Hoạch Tham Số Trong Nghiên Cứu Quy Hoạch Ngẫu Nhiên.pdf
  065  LVTS-2009 - Bài Toán Hỗn Hợp Đối Với Hệ Phương Trình Schrodinger Trong Trụ Với Đáy Là Miền Với Biên Không Trơn.pdf
  066  LVTS-2009 - Bất Đẳng Thức Vi Phân, Bất Đẳng Thức Tích Phân Và Ứng Dụng.pdf
  067  LVTS-2009 - Công Thức Khai Triển Taylor - Gontcharov Vá Áp Dụng.pdf
  068  LVTS-2009 - Hàm Elliptic Và Ứng Dụng.pdf
  069  LVTS-2009 - Hàm Trụ Và Ứng Dụng.pdf
  070  LVTS-2009 - Hệ Phương Trình Sai Phân.pdf
  071  LVTS-2009 - Lý Thuyết Ổn Định Và Ứng Dụng.pdf
  072  LVTS-2009 - Một Số Phương Pháp Giải Phương Trình Toán Tử Phi Tuyến.pdf
  073  LVTS-2009 - Một Số Vấn Đề Về Đa Thức Nội Suy.pdf
  074  LVTS-2009 - Một Số Ứng Dụng Của Lý Thuyết Điểm Bất Động.pdf
  075  LVTS-2009 - Mở Rộng Của Giá Trị Tuyệt Đối Phi Archimede Trên Một Trường.pdf
  076  LVTS-2009 - Nguyên Lý Biến Phân Của Ánh Xạ Bảo Giác Và Ứng Dụng.pdf
  077  LVTS-2009 - Phép Chiếu Vuông Góc Và Một Số Ứng Dụng.pdf
  078  LVTS-2009 - Phương Pháp Hiệu Chỉnh Tikhonov Dựa Trên Toán Tử Đơn Điệu.pdf
  079  LVTS-2009 - Phương Trình Sóng Phi Tuyến Với Điều Kiện Biên Chứa Số Hạng Memory Ở Một Phần Biên Trái.pdf
  080  LVTS-2009 - Phương Trình Với Ánh Xạ Đa Trị Trong Không Gian Có Thứ Tự.pdf
  081  LVTS-2009 - Tích Phân Loại Cauchy Và Các Bài Toán Biên.pdf
  082  LVTS-2009 - Về Một Lớp Biểu Diễn Toàn Phương Thời Gian - Tần Số Dựa Trên Phép Biến Đổi Fourier Thời Gian Ngắn.pdf
  083  LVTS-2009 - Đa Thức Trực Giao Và Ứng Dụng.pdf
  084  LVTS-2009 - Đạo Hàm Suy Rộng Và Ứng Dụng.pdf
  085  LVTS-2009 - Ứng Dụng Phương Trình Sai Phân Tuyến Tính Trong Sinh Học.pdf
  086  LVTS-2010 - Chuỗi Fourier Và Phép Biến Đổi Fourier.pdf
  087  LVTS-2010 - Lý Thuyết Khung Gabor Trong Biểu Diễn Thời Gian - Tần Số.pdf
  088  LVTS-2010 - Một Số Định Lý Thác Triển Của Các Hàm Chỉnh Hình Tách Với Kỳ Dị Đa Cực.pdf
  089  LVTS-2010 - Người Kể Chuyện Trong Truyện Ngắn Nam Cao Trước Cách Mạng.pdf
  090  LVTS-2010 - Phương Pháp NewTon - Raphson Giải Hệ Phương Trình Phi Tuyến.pdf
  091  LVTS-2010 - Phương Trình Sai Phân Ẩn.pdf
  092  LVTS-2010 - Phương Trình Tích Phân Tuyến Tính Và Các Ứng Dụng.pdf
  093  LVTS-2010 - Sự Ổn Định Của Hệ Phương Trình Vi Phân Tuyến Tính.pdf
  094  LVTS-2010 - Tính Nửa Liên Tục Dưới Của Hàm Lồi Và Ứng Dụng.pdf
  095  LVTS-2010 - Tính Trơn Của Nghiệm Suy Rộng Của Bài Toán Hỗn Hợp Đối Với Hệ Phương Trình Schrodinger Trong Hình Trụ Với Đáy Là Miền Với Biên Không Trơn.pdf
  096  LVTS-2010 - Điểm Bất Động Trong Không Gian Metric Xác Suất Có Kỳ Vọng Toán Học.pdf
  097  LVTS-2010 - Ảnh Phổ Tổng Quát Và Biến Đổi T- WIGNER.pdf
  098  LVTS-2011 - Biến Dạng Chaotic Của Toán Tử Hợp Thành Trên Không Gian Hardy.pdf
  099  LVTS-2011 - Bài Toán Nội Suy Sinh Bởi Toán Tử Khả Nghịch Phải Và Trái Và Áp Dụng.pdf
  100  LVTS-2011 - Bài Toán Đảm Bảo Giá Trị Điều Khiển Tối Ưu Các Hệ Phương Trình Vi Phân Có Trễ.pdf
  101  LVTS-2011 - Các Bài Toán Tựa Cân Bằng Tổng Quát Và Ứng Dụng.pdf
  102  LVTS-2011 - Cấp Tăng Và Sự Phân Bổ Không Điểm Của Hàm Nguyên.pdf
  103  LVTS-2011 - Dạng Tự Đẳng Cấu Và Biểu Diễn Nhóm GL (2,R).pdf
  104  LVTS-2011 - Giả Thuyết Erdos - Szekeres Và Một Số Bài Toán Liên Quan.pdf
  105  LVTS-2011 - Hiệu Chỉnh Bài Toán Cân Bằng Theo Phương Pháp Điểm Gần Kề.pdf
  106  LVTS-2011 - Hàm Green Đa Phức Và Bài Toán Dirichlet Đối Với Toán Tử Monge-Ampère Phức.pdf
  107  LVTS-2011 - Lý Thuyết Hàm Suy Rộng Colombeau.pdf
  108  LVTS-2011 - Một Số Đặc Trưng Của Đa Tạp Hyperbolic Hầu Phức.pdf
  109  LVTS-2011 - Nghiên Cứu Các Chỉ Tiêu Thể Lực Và Trí Tuệ Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Sóc Sơn - Hà Nội.pdf
  110  LVTS-2011 - Nghiệm Phân Hình Của Phương Trình Hàm Với Hệ Số Khác Hằng Và Phân Tích Hữu Tỷ Của Hàm Phân Hình Phức.pdf
  111  LVTS-2011 - Phương Trình Sai Phân, Một Số Ứng Dụng Và Định Tính.pdf
  112  LVTS-2011 - Phương Trình Sóng Phi Tuyến Với Điều Kiện Biên Phi Tuyến-Tính Trơn Và Khai Triển Tiệm Cận Của Nghiệm Yếu.pdf
  113  LVTS-2011 - Sử Dụng Phương Pháp Hàm Lyapunov Và Phương Pháp Xấp Xỉ Thứ Nhất Để Nghiên Cứu Tính Ổn Định Của Phương Trình Vi Phân Trong Không Gian Hilbert.pdf
  114  LVTS-2011 - Sự Tồn Tại Nghiệm Của Một Hệ Phản Ứng Các Chất Xúc Tác - Ức Chế.pdf
  115  LVTS-2011 - Sự Ổn Định Của Phương Trình Vi Phân Tuyến Tính Và Phương Trình Vi Phân Tuyến Tính Có Nhiễu Trong Không Gian Hilbert.pdf
  116  LVTS-2011 - Tích Chập, Tích Chập Suy Rộng Đối Với Các Phép Biến Đổi Tích Phân Fourier, Fourier Sine, Fourier Cosine Và Ứng Dụng.pdf
  117  LVTS-2011 - Tính Tồn Tại Và Duy Nhất Nghiệm Của Hệ Phương Trình Navier-Stokes.pdf
  118  LVTS-2011 - Tính Ổn Định Của Hệ Chuyển Mạch Tuyến Tính.pdf
  119  LVTS-2011 - Tính Ổn Định Của Hệ Động Lực Tuyến Tính Trên Thang Thời Gian.pdf
  120  LVTS-2011 - Tính Ổn Định Của Hệ Động Lực Và Ứng Dụng Trong Kinh Tế.pdf
  121  LVTS-2011 - Tôpô Của Hàm Liapunov Và Điều Kiện Brockett Cho Sự Ổn Định.pdf
  122  LVTS-2011 - Tập Hút Lùi Đối Với Một Lớp Phương Trình Parabolic Suy Biến.pdf
  123  LVTS-2011 - Về Hàm Phân Hình Chung Nhau Hai Tập Hợp.pdf
  124  LVTS-2011 - Về Nghiệm Của Một Lớp Phương Trình Tích Phân Kỳ Dị Cauchy Với Dịch Chuyển Carleman.pdf
  125  LVTS-2011 - Về Tính Chất Toán Tử Của Toán Tử Tích Phân Kỳ Dị Với Dịch Chuyển Carleman.pdf
  126  LVTS-2011 - Về Tính Lồi Đa Thức Của Một Số Tập Hợp Trong Cn.pdf
  127  LVTS-2011 - Về Định Lý Điểm Bất Động Của Ánh Xạ Hợp Thành Giữa Các Không Gian Metric Đầy Đủ.pdf
  128  LVTS-2011 - Áp Dụng Phép Biến Đổi Laplace Giải Bài Toán Biên - Ban Đầu Hỗn Hợp Cho Phương Trình Parabolic.pdf
  129  LVTS-2011 - Đa Tạp Quán Tính Đối Với Một Lớp Phương Trình Tiến Hoá Cấp 2.pdf
  130  LVTS-2011 - Điều Kiện Tối Ưu Cấp Một Và Cấp Hai Cho Bài Toán Tối Ưu Trong Không Gian Vectơ Tôpô.pdf
  131  LVTS-2011 - Điều Kiện Đủ Cấp 2 Cho Cực Tiểu Địa Phương Chặt Cấp 2.pdf
  132  LVTS-2011 - Định Lý Thác Triển Hội Tụ Đối Với Các Ánh Xạ Giả Chỉnh Hình.pdf
  133  LVTS-2012 - Biến Đổi Fourier Phân Và Tích Chập.pdf
  134  LVTS-2012 - Bài Toán Biên Dirichlet Cho Phương Trình Elliptic Tuyến Tính Cấp 2 Trong Không Gian Holder.pdf
  135  LVTS-2012 - Bài Toán Biên Thứ Hai Đối Với Phương Trình Monge-Ampere Elliptic.pdf
  136  LVTS-2012 - Bài Toán Dirichlet Đối Với Phương Trình Elliptic Tuyến Tính.pdf
  137  LVTS-2012 - Bài Toán Tựa Cân Bằng Tổng Quát Loại II Và Ứng Dụng.pdf
  138  LVTS-2012 - Bài Toán Ổn Định Các Hệ Tuyến Tính Lồi Đa Diện Có Trễ.pdf
  139  LVTS-2012 - Bài Toán Ổn Định Hóa Phản Hồi Đầu Ra Hệ Phương Trình Vi Phân Tuyến Tính.pdf
  140  LVTS-2012 - Các Bất Đẳng Thức Kiểu Hardy Một Chiều.pdf
  141  LVTS-2012 - Cận Sai Số Cho Bất Đẳng Thức Lồi.pdf
  142  LVTS-2012 - Dáng Điệu Tiệm Cận Của Các Ánh Xạ Chuẩn Tắc Nhiều Biến Phức.pdf
  143  LVTS-2012 - Dáng Điệu Tiệm Cận Của Họ Các Toán Tử Tiến Hóa Bị Nhiễu Và Một Vài Ứng Dụng.pdf
  144  LVTS-2012 - Giả Khoảng Cách Tương Đối Kobayashi.pdf
  145  LVTS-2012 - Jacobian Xấp Xỉ Và Ứng Dụng Cho Bài Toán Tối Ưu Không Trơn.pdf
  146  LVTS-2012 - Lý Thuyết Nevanlinna Cho Hàm Phân Hình Và Mốt Số Ứng Dụng.pdf
  147  LVTS-2012 - Một Số Vấn Đề Về Ổn Định Của Phương Trình Hàm Và Các Dạng Toán Liên Quan.pdf
  148  LVTS-2012 - Một Số Định Lý Thác Triển Của Hàm Chỉnh Hình Tách.pdf
  149  LVTS-2012 - Nghiệm Kì Dị Tại Một Điểm Cho Phương Trình Navier - Stokes.pdf
  150  LVTS-2012 - Nghiệm Suy Rộng Của Phương Trình Monge-Amperer Elliptic.pdf
  151  LVTS-2012 - Phép Biến Hình Bảo Giác Và Một Số Bài Toán Cơ Học.pdf
  152  LVTS-2012 - Phương Pháp Lyapunov-Schmidt Và Bài Toán Dirichlet Đối Với Phương Trình Eliptic Nửa Tuyến Tính Trong Miền Không Bị Chặn.pdf
  153  LVTS-2012 - Phương Pháp Sai Phân Giải Gần Đúng Bài Toán Biên Cho Phương Trình Eliptic Tuyến Tính Cấp Hai.pdf
  154  LVTS-2012 - Phương Pháp Sai Phân Giải Gần Đúng Bài Toán Biên Giá Trị Ban Đầu Cho Phương Trình Parabolic Tuyến Tính Cấp Hai.pdf
  155  LVTS-2012 - Phương Pháp Thứ Hai Của Lyapunov Và Ứng Dụng Trong Việc Nghiên Cứu Tính Ổn Định Của Phương Trình Vi Phân Hàm Và Phương Trình Vi Phân Hàm Có Xung.pdf
  156  LVTS-2012 - Phương Pháp Toán Tử Đơn Điệu Và Ứng Dụng Nghiên Cứu Sự Tồn Tại Nghiệm Của Bài Toán Biến Đổi Với Phương Trình ELLIPTIC Không Tuyến Tính.pdf
  157  LVTS-2012 - Phương Trình Elliptic Á Tuyến Tính Cấp Hai Với Hai Biến Độc Lập.pdf
  158  LVTS-2012 - Phối Hợp Các Phương Pháp Và Phương Tiện Dạy Học Khi Dạy Các Kiến Thức Về Sóng Ánh Sáng.pdf
  159  LVTS-2012 - Sự Duy Nhất Của Các Hàm Phân Hình Với Đa Thức Sai Phân.pdf
  160  LVTS-2012 - Tích Chập Suy Rộng Đối Với Các Phép Biến Đổi Tích Phân KONTOROVICH - LEBEDEV Và FOURIER.pdf
  161  LVTS-2012 - Tích Vững Của Các Hệ Vi Phân Tuyến Tính Nhị Phân Mũ Không Đều.pdf
  162  LVTS-2012 - Tính Chính Quy Của Nghiệm Của Phương Trình Monge-Ampere Phức Trong Miền Lồi.pdf
  163  LVTS-2012 - Tính Chính Quy Của Nghiệm Tổng Quát Của Phương Trình Monge - Ampere.pdf
  164  LVTS-2012 - Tính Chính Quy Lyapunov Trong Không Gian Hilbert.pdf
  165  LVTS-2012 - Tính Thuận Và Tính Nghịch Của Hệ Tam Phân Mũ Không Đều Trên Đa Tạp Tâm.pdf
  166  LVTS-2012 - Tính Đơn Điệu Của Dưới Vi Phân Hàm Lồi.pdf
  167  LVTS-2012 - Tính Ổn Định Của Phương Trình Sai Phân Dạng Tuyến Tính, Tựa Tuyến Tính Và Ứng Dụng.pdf
  168  LVTS-2012 - Về Khoảng Cách Kobayashi Của Miền Trong Cn.pdf
  169  LVTS-2012 - Về Môđun Đối Đồng Điều Địa Phương Cấp Cao Nhất.pdf
  170  LVTS-2012 - Về Sự Tồn Tại Sóng Chạy Trong Mô Hình Rời Rạc Của Các Quần Thể Sinh Học.pdf
  171  LVTS-2012 - Về Đối Ngẫu Lagrange Của Bài Toán Tối Ưu Lồi Có Ràng Buộc.pdf
  172  LVTS-2012 - Xác Định Duy Nhất Của Hàm Phân Hình P - Adic.pdf
  173  LVTS-2012 - Xấp Xỉ Cấp Hai Của Tập Chất Nhận Được Và Điều Kiện Cần Tối Ưu Cấp Hai.pdf
  174  LVTS-2012 - Đa Thức Có Trọng Và Lý Thuyết Đa Thế Vị Có Trọng.pdf
  175  LVTS-2012 - Đa Tạp Tâm Của Hệ Tam Phân Mũ Không Đều.pdf
  176  LVTS-2012 - Định Lý Grobman - Hartman Cho Hệ Nhị Phân Mũ Không Đều.pdf
  177  LVTS-2012 - Ứng Dụng Phương Pháp Tách Biến Giải Một Số Lớp Phương Trình Đạo Hàm Riêng.pdf
  178  LVTS-2013 - Bao Hàm Thức Tựa Biến Phân Kiểu Stampacchia.pdf
  179  LVTS-2013 - Bao Hàm Thức Tựa Biến Phân Pareto Loại I Và Những Vấn Đề Liên Quan.pdf
  180  LVTS-2013 - Biến Đổi Tích Phân Và Ứng Dụng Trong Phương Trình Đạo Hàm Riêng.pdf
  181  LVTS-2013 - Bài Thị Dirichlet Đối Với Phương Trình Monge - Ampere Phức Và Tính Chính Qui Của Hàm Green Đa Phức.pdf
  182  LVTS-2013 - Bài Toán Biên Dirichlet Cho Phương Trình Elliptic Cấp Hai Phi Tuyến Hoàn Toàn.pdf
  183  LVTS-2013 - Bài Toán Cân Bằng Đa Trị.pdf
  184  LVTS-2013 - Bài Toán Điều Khiển Được Hệ Phương Trình Vi Phân Tuyến Tính.pdf
  185  LVTS-2013 - Bài Toán Ổn Định Hệ Phương Trình Vi Phân Theo Phương Pháp Hàm Lyapunov.pdf
  186  LVTS-2013 - Các Phương Pháp Tính Tích Phân Gần Đúng Cho Hàm Số Có Số Biến Rất Lớn Và Ứng Dụng Trong Tài Chính.pdf
  187  LVTS-2013 - Các Tính Chất Của Nghiệm Phương Trình Elliptic Tuyến Tính Cấp Hai Dạng Bảo Toàn.pdf
  188  LVTS-2013 - Cải Thiện Môi Trường Đầu Tư Tỉnh Quảng Ninh.pdf
  189  LVTS-2013 - Hàm Green Đa Phức Với Cực Logarit Tại Vô Cùng Và Định Lý Xấp Xỉ Của Siciak.pdf
  190  LVTS-2013 - Không Gian Hyperbolic Đầy.pdf
  191  LVTS-2013 - Lý Thuyết Hàm P-Adic.pdf
  192  LVTS-2013 - Lý Thuyết Nevanlinna Cho Đường Cong Chỉnh Hình Và Tập Duy Nhất.pdf
  193  LVTS-2013 - Lý Thuyết Nevanlinna Đối Với Toán Tử Sai Phân.pdf
  194  LVTS-2013 - Một Số Tích Chất Của Hệ Điều Hòa Trên Tập Julia Đối Với Ánh Xạ Tựa Đa Thức.pdf
  195  LVTS-2013 - Một Số Tích Chất Của Phương Trình Monge-Ampere Phức Và Lý Thuyết Đa Thế Vị.pdf
  196  LVTS-2013 - Nhóm Con Nội Soi Và Biểu Diễn Tự Đẳng Cấu Của SL (2,R).pdf
  197  LVTS-2013 - Phân Tích Hàm Nguyên Và Hàm Phân Hình.pdf
  198  LVTS-2013 - Phương Pháp Tô Pô Và Giải Tích Trong Lý Thuyết Rẽ Nhánh.pdf
  199  LVTS-2013 - Quan Hệ Giữa Tập Nghiệm Của Đa Thức Và Tập Nghiệm Của Đa Thức Đạo Hàm.pdf
  200  LVTS-2013 - Sự Ổn Định Của Hệ Chuyển Mạch Vi Phân Đại Số Tuyến Tính.pdf
  201  LVTS-2013 - Toán Tử Chiếu Và Áp Dụng Giải Bài Toán Cân Bằng.pdf
  202  LVTS-2013 - Toán Tử Sturm-Liouville.pdf
  203  LVTS-2013 - Tính Chính Quy Của Hàm Green Đa Phức Với Nhiều Cực.pdf
  204  LVTS-2013 - Tính Chất Bóng Của Phương Trình Vi Phân.pdf
  205  LVTS-2013 - Tính Duy Nhất Của Các Hàm Nguyên Với Đạo Hàm Chung Nhau Một Giá Trị.pdf
  206  LVTS-2013 - Tính Hyperbolic Của Các Miền Lồi Không Bị Chặn.pdf
  207  LVTS-2013 - Tập Hút Lùi Đối Với Một Lớp Phương Trình Parabolic Phi Tuyến.pdf
  208  LVTS-2013 - Tổng Quát Hóa Bổ Đề Schwarz Cho Các Ánh Xạ Chuẩn Tắc Của Không Gian Phức.pdf
  209  LVTS-2013 - Vấn Đề Duy Nhất Đối Với Đơn Thức Sai Phân Của Hàm Phân Hình P-Adic.pdf
  210  LVTS-2013 - Về Các Quỹ Đạo Đẳng Nghiêng Của Hệ Động Lực.pdf
  211  LVTS-2013 - Về Toán Tử Đơn Điệu Trong Không Gian Hilbert.pdf
  212  LVTS-2013 - Về Điều Kiện Tối Ưu Cấp Cao.pdf
  213  LVTS-2013 - Xây Dựng Hàm Green Cho Phương Trình Black-Scholes.pdf
  214  LVTS-2013 - Xấp Xỉ Theo Dung Lượng Của Hàm Chỉnh Hình Bởi Các Hàm Hữu Tỷ.pdf
  215  LVTS-2013 - Đa Thức Trực Giao Trong Cn.pdf
  216  LVTS-2013 - Điểm Nguyên Và Tính Hyperbolic Của Phần Bù Các Siêu Mặt.pdf
  217  LVTS-2013 - Đánh Giá Số Thành Phần Liên Thông Của Tập Nghiệm Bài Toán Bất Đẳng Thức Biến Phân Affine.pdf
  218  LVTS-2013 - Đối Ngẫu Của Bài Toán Tối Ưu Đa Mục Tiêu.pdf
  219  LVTS-2013 - Độ Nhạy Nghiệm Của Bất Đẳng Thức Biến Phân - Lê Thanh Sơn.pdf
  220  LVTS-2014 - Bài Toán Tựa Cân Bằng Tổng Quát Loại II.pdf
  221  LVTS-2014 - Bài Toán Ổn Định Hữu Hạn Hệ Phương Trình Vi Phân.pdf
  222  LVTS-2014 - Bất Đẳng Thức Halanay Và Bất Đẳng Thức Gronwall Trong Nghiên Cứu Định Tính Các Phương Trình Sai Phân.pdf
  223  LVTS-2014 - Bậc Tô Pô Của Ánh Xạ A-Proper Và Ứng Dụng.pdf
  224  LVTS-2014 - Bậc Tôpô Của Một Số Lớp Ánh Xạ.pdf
  225  LVTS-2014 - Chuỗi Fourier Và Các Loại Hội Tụ Của Nó.pdf
  226  LVTS-2014 - Dưới Thác Triển Của Hàm Đa Điều Hòa Dưới Với Kỳ Dị Yếu.pdf
  227  LVTS-2014 - Hàm Elliptic - Phạm Thị Ngọc Hà.pdf
  228  LVTS-2014 - Hàm Đa Điều Hòa Dưới Với Kỳ Dị Yếu.pdf
  229  LVTS-2014 - K-Metric Vi Phân Kobayashi-Venturini Và Ứng Dụng.pdf
  230  LVTS-2014 - Lý Thuyết Định Tính Của Phương Trình Elliptic Tuyến Tính Cấp Hai.pdf
  231  LVTS-2014 - Lược Đồ Đa Thang Bậc Xấp Xỉ Hàm Số Thuộc Không Gian Sobolev.pdf
  232  LVTS-2014 - Nguyên Lý So Sánh Mạnh Đối Với Hàm Đa Điều Hòa Dưới Trong Lớp.pdf
  233  LVTS-2014 - Nhúng Hyperbolic Và Không Gian Các Thác Triển Liên Tục Của Các Ánh Xạ Chỉnh Hình.pdf
  234  LVTS-2014 - Phương Pháp Phiếm Hàm Lyapunov Và Ứng Dụng Để Nghiên Cứu Tính Ổn Định Nghiệm Của Phương Trình Vi Phân Có Chậm.pdf
  235  LVTS-2014 - Tính Lipschitz Của Ánh Xạ Đa Trị Đa Điện.pdf
  236  LVTS-2014 - Tính Taut Yếu Và Taut Yếu Địa Phương Của Một Miền Trong Không Gian Banach.pdf
  237  LVTS-2014 - Tập Hút Toàn Cục Đối Với Một Lớp Phương Trình Parabolic Phi Tuyến Chứa Toán Tử Caffarelli-Kohn.pdf
  238  LVTS-2014 - Về Cực Trị Hàm Lồi.pdf
  239  LVTS-2014 - Xác Định Duy Nhất Đường Cong Chỉnh Hình Bởi Họ Siêu Mặt Di Động.pdf
  240  LVTS-2014 - Điều Kiện Kuhn-Tucker Mạnh Cho Bài Toán Tối Ưu Đa Mục Tiêu Lipschitz Địa Phương.pdf
  241  LVTS-2014 - Định Lý Cơ Bản Thứ Hai Cho Đường Cong Chỉnh Hình P-Adic.pdf
  242  LVTS-2014 - Ứng Dụng Chuỗi Fourier Trong Phương Trình Truyền Nhiệt Và Truyền Sóng.pdf
  243  LVTS-2015 - Bài Toán Tháp Hà Nội Với Chuyển Động Xoay Vòng.pdf
  244  LVTS-2015 - Bài Toán Ổn Định Hệ Phương Trình Vi Phân Tuyến Tính.pdf
  245  LVTS-2015 - Chuẩn Monge - Ampere Đối Với Hàm Delta Đa Điều Hòa Dưới.pdf
  246  LVTS-2015 - Hàm Lồi Vectơ Và Ứng Dụng.pdf
  247  LVTS-2015 - Hệ Phương Trình Elliptic Tuyến Tính Cấp Hai.pdf
  248  LVTS-2015 - Một Số Dạng Chuẩn Tắc Của Phương Trình Vi Phân Ẩn.pdf
  249  LVTS-2015 - Một Số Phương Pháp Giải Bài Toán Rẽ Nhánh.pdf
  250  LVTS-2015 - Mở Rộng Định Lý Thác Triển Picard Đối Với Họ Chuẩn Tắc Đều.pdf
  251  LVTS-2015 - Phân Rã Một Số Bài Toán Biên Của Phương Trình Song Điều Hòa Về Dãy Các Bài Toán Cấp Hai Nhờ Toán Tử.pdf
  252  LVTS-2015 - Phân Tích Phổ Toán Tử Laplace Đẳng Biến Trên Nửa Mặt Phẳng Poincaré.pdf
  253  LVTS-2015 - Phương Pháp Hungari Giải Bài Toán Giao Việc Tuyến Tính Và Mở Rộng.pdf
  254  LVTS-2015 - Sự Ổn Định Của Hệ Chuyển Mạch Vi Phân Đại Số Tuyến Tính Với Những Hệ Con Ổn Định Và Không Ổn Định.pdf
  255  LVTS-2015 - Tính Duy Nhất Của Hàm Đa Điều Hòa Dưới.pdf
  256  LVTS-2015 - Tính Hyperbolic Của Miền Hartogs.pdf
  257  LVTS-2015 - Vấn Đề Duy Nhất Hàm Phân Hình Khi Hai Đa Thức Chứa Đạo Hàm Chung Nhau Một Giá Trị.PDF
  258  LVTS-2015 - Về Không Điểm Của Các Đa Thức Đạo Hàm.pdf
  259  LVTS-2015 - Về Điểm Bất Động Của Ánh Xạ Có Tính Lipschitz.pdf
  260  LVTS-2015 - Xấp Xỉ Hàm Đa Điều Hòa Dưới Trong Lớp Năng Lượng Có Trọng.PDF
  261  LVTS-2015 - Ánh Xạ Chuẩn Tắc Và Tính Hyperbolic.pdf
  262  LVTS-2015 - Ánh Xạ Chỉnh Hình Chuẩn Tắc Và Một Số Định Lý Cổ Điển Của Lý Thuyết Hàm.pdf
  263  LVTS-2015 - Điều Kiện Tối Ưu Cấp Cao Cho Cực Tiểu Địa Phương Chặt Và Cực Tiểu Pareto Địa Phương Chặt.pdf
  264  LVTS-2015 - Định Lý Cantor Và Định Lý Điểm Bất Động Trong Không Gian 2 - Metric.pdf
  265  LVTS-2015 - Định Lý Fenchel Moreau Mở Rộng Và Đặc Trưng Cấp Hai Cho Hàm Lồi Véctơ.pdf
  266  LVTS-2015 - Định Lý Nevanlinna - Cartan P - Adic Và Áp Dụng.pdf
  267  LVTS-2015 - Độ Đo Monge-Ampére Trên Các Tập Đa Cực Và Phương Trình Monge-Ampére Phức.pdf
  268  LVTS-2016 - Biểu Diễn Tích Phân Của Hàm Chỉnh Hình.pdf
  269  LVTS-2016 - Bất Đẳng Thức Dạng Hermite - Hadamard Cho Các Lớp Hàm S-Lồi.pdf
  270  LVTS-2016 - Bất Đẳng Thức Dạng Hermite - Hadamard Cho Hàm Tựa Lồi.pdf
  271  LVTS-2016 - Cực Tiểu Địa Phương Hàm Toàn Phương Trên Nón Lồi.pdf
  272  LVTS-2016 - Dáng Điệu Tiệm Cận Nghiệm Của Bất Đẳng Thức Vi Biến Phân Dạng Parabolic-Elliptic.pdf
  273  LVTS-2016 - Hàm Green Của Phương Trình Vi Phân.pdf
  274  LVTS-2016 - Hàm Riêng Của Biến Đổi Chính Tắc Tuyến Tính OF (a,b,c,d).pdf
  275  LVTS-2016 - Khung Gabor Trong L2 (Z).pdf
  276  LVTS-2016 - Một Số Phương Pháp Giải Gần Đúng Phương Trình Tích Phân Tuyến Tính Volterra.pdf
  277  LVTS-2016 - Một Số Phương Pháp Giải Xấp Xỉ Phương Trình Tích Phân Phi Tuyến Volterra.pdf
  278  LVTS-2016 - Một Số Phương Pháp Giải Xấp Xỉ Phương Trình Vi - Tích Phân Tuyến Tính Fredholm.pdf
  279  LVTS-2016 - Phép Biến Đổi Hankel Và Áp Dụng.pdf
  280  LVTS-2016 - Phép Biến Đổi Tích Phân Kiểu Tích Phân Kiểu Tích Chập Kontorovich - Lebedev Fourier Cosine Và Ứng Dụng.pdf
  281  LVTS-2016 - Phương Pháp Gauss - Newton Đối Với Bài Toán Bình Phương Tối Thiểu Phi Tuyến.pdf
  282  LVTS-2016 - Phương Pháp Ner Tìm Nghiệm Gần Đúng Phương Trình Vi Phân.pdf
  283  LVTS-2016 - Tiêu Chuẩn Ổn Định Của Phương Trình Vi Phân Đại Số Với Trễ Bội Và Nghiệm Số Của Chúng.pdf
  284  LVTS-2016 - Tiếp Cận Tối Ưu Véc Tơ Với Mô Hình Nash-Cournot Suy Rộng.pdf
  285  LVTS-2016 - Toán Tử Tăng Trưởng Trong Không Gian Banach.pdf
  286  LVTS-2016 - Toán Tử Đơn Điệu Cực Đại Trong Không Gian Banach.pdf
  287  LVTS-2016 - Tích Ten-Xơ Về Các Mặt Spline Và Ứng Dụng.pdf
  288  LVTS-2016 - Tốc Độ Hội Tụ Của Một Số Phép Lặp Trong Không Gian Banach.pdf
  289  LVTS-2016 - Về Một Lớp Phương Trình Và Hệ Phương Trình Tích Phân Với Nhân Toeplitz - Hankel.pdf
  290  LVTS-2016 - Về Một Số Lớp Ánh Xạ Co.pdf
  291  LVTS-2016 - Về Tính Đơn Điệu Của Toán Tử Và Áp Dụng Trong Bất Đẳng Thức Biến Phân.pdf
  292  LVTS-2016 - Xấp Xỉ Galerkin Đối Với Phương Trình Parabolic Tuyến Tính Với Điều Kiện Biên Robinson.pdf
  293  LVTS-2016 - Xấp Xỉ Tiệm Cận Tích Phân Bằng Phương Pháp Điểm Yên Ngựa.pdf
  294  LVTS-2016 - Ánh Xạ Nghiệm Của Bất Đẳng Thức Biến Phân Phụ Thuộc Tham Số.pdf
  295  LVTS-2016 - Đặc Trưng Của Hàm Lồi Một Biến Qua Bất Đẳng Thức Hermiter - Hadamard.pdf
  296  LVTS-2016 - Định Lý Picard Đối Với Đạo Hàm Của Hàm Phân Hình.pdf
  297  LVTS-2016 - Ổn Định Mũ Một Số Lớp Hệ Phương Trình Vi Phân Phi Tuyến.pdf
  298  LVTS-2016 - Ứng Dụng Phép Biến Đổi Fourier Cho Phép Biến Đổi Laplace Ngược.pdf
  299  LVTS-2017 - Các Hàm (., W)-Chỉnh Hình Và Áp Dụng.pdf
  Nhận Link Google Drive toàn bộ ebook có giới thiệu trong danh sách trên trong vòng 1h làm việc nếu nhận được thanh toán qua Ngân Hàng hoặc Paypal thành công. (Vui lòng ghi rõ email trong nội dung thanh toán nếu chuyển khoản qua ngân hàng)
   
  Last edited: Jun 16, 2017

Share This Page

Loading